Hvordan motivere for læringsarbeidet?

Motivasjon er utvilsomt avgjørende for læring. Likevel mangler 400.000 elver – altså halvparten av alle elevene i den norske skolen – nettopp motivasjon og får ikke den tilpassa opplæringa som de har krav på, skal vi tro talla fra forskningsinstituttet Læringslaben (2006). Forsker Yngve Lindvig ved Læringslaben mener konsekvensen er at elevene opplever skolen som meningsløs, Selv om undersøkelsen har fått kritikk, kan egen erfaring konstatere at temaet motivasjon er verd å sette søkelyset på.

Så hvordan skape motivasjon for læring? Her er noen konkrete forslag til pedagogisk praksis som blant annet er tuftet på teorier om mestringsmotivasjon, selvbestemmelse, Gardners flerintelligensteori og brødrene Johnsons Cooperative Learning-teori. Read more

Effektive kommunikasjonsmønstre i skolen

Prinsippene i effektive kommunikasjonsmønstre som foreslås her, er en oppfølger fra forrige post og gjelder i særlig grad udiskutable standarder, verdier og regler som danner grunnlaget for elevens egen helse, trivsel og læringsmiljø. Effekten får selvsagt også positive følger for medelever og lærere. Så, hva er disse effektive kommunikasjonsmønstrene som setter en stopper for uakseptabel atferd? Read more

Ineffektive kommunikasjonsmønstre

Altfor ofte opplever man et uendret atferdsmønster selv etter utallige samtaler, møter og andre tiltak der intensjonen er god, men resultatet en fadese. Etter egen erfaring og støtte i litteratur, våger jeg påstanden at dette i stor grad skyldes ineffektive måter å kommunisere på. Felles for disse mønstrene er at de baseres på vag, indirekte og uklar kommunikasjon. Teorier om kommunikasjon-systemer støtter at det man sier reflekterer hva man mener. Beskjeder som “Prøv å sitte stille”, er ikke en beskjed om å sitte stille, men reflekterer lærerens holdning om at hun tror eleven ikke er i stand til å sitte stille. Read more

Grensesetting for små barn – ikke så lett

Små barn må ofte tåle mang en beskjedstorm i løpet av en dag, både på skolen og i hjemmet. Utydelige regler og inkonsekvens fører ofte til at atferdsvanskene bare øker. Det handler i stor grad om grensesetting, et stadig tilbakevennende, viktig tema i en lærers hverdag så vel som foreldrenes. Hvordan redusere beskjedbombardement og øke ro og trygghet ved god grensesetting? Her er noen effektive måter å gi beskjeder på. Read more

Ny formålsparagraf for skolen – er den god?

Viserektor Inga Bostad ved Universitetet i Oslo, har vært leder for det Regjeringsoppnevnte utvalget som i juni 07 leverte fra seg et forslag til ny formålsparagraf for skolen (§2). Det var på tide at livssynsmonopolet i norsk skole ble fjernet. Read more

Velkommen til teachertalk.no

Velkommen til et pedagogiske og didaktiske hjørne på nett. Når designet er ordentlig på plass, vil tekstene på denne siden inneholde egne refleksjoner rundt skoleaktuelle temaer med utgangspunkt i forfatterens hverdag som lærer. Lærere står selvsagt overfor svært mange av de samme utfordringene, og dette er mitt lille bidrag til å ha et lite pedagogisk og didaktisk refleksjonssted på nett. Read more

Lydfiler: Hatchet