Utviklingslærens dominans i skolebøker

Skolebøkene jeg selv brukte på 80-tallet og fram til de vi benytter i dag, gir, slik jeg oppfatter det, inntrykk av utviklingslæren som en en etablert sannhet, og ikke en vitenskaplig teori som en forklaring på livets mysterium. Et faktum er at evolusjonsteorien kun er en teori. Og selv om en teori (fremfor en ide, tanke eller hypotese) er vitenskapens sterkeste byggverk, virker det innlysende og fatalt feil å presentere en teori som den eneste troverdige forklaring på livets mysterium. Hva med andre teorier, som for eksempel kreasjonismen?

Kan man gå så langt som å si at det er en tro som heter utviklingslæren – som bare er en tro fordi den er ikke vitenskapelig bevist – som står imot en annen tro som heter skapelsesberetningen?

For selv om ingen seriøs vitenskapsmann mener å sitte inne med den “fullstendige og eneste sannhet”, og selv om vitenskapens metodes styrke bl.a. ligger i prinsippet om at all kunnskap kan forandres ut ifra de vitenskaplige bevis man tolker, er og blir det kun en teori. Teorien om at noe dødt ble til en levende eukaryote celle for noen milliarder år siden, som de neste milliarder av år ble til alt liv på jorda. Teorien.

Bør det bli slik i norske lærebøker at man på den ene siden av boken har presentasjon av utviklingslæren som er en tori/tro? Og på den andre siden presentasjonen av skapelsesberetningen?

Her er filmopptak av foredrag om emnet av Dr. Walter J. Veith der motvekten til teorien om utviklingslæren presenteres. 

Kilder – bakgrunn:

Skolebøker i naturfag og samfunnsfag
Forskning.no – “Slik oppsto den moderne cellen” av Erik Tunstad
Forskning.no – “Om musefeller og skrivende apekatter”
Creation vol. 29 No. 2 March-May 2007

14 replies
 1. Gunnar R Tjomlid
  Gunnar R Tjomlid says:

  Spennende forslag. Jeg regner med at Stavdal også ser for seg følgende tillegg til morgendagens lærebøker:
  * Holocaust – myten som har lurt en hel verden
  * Månelandingen – NASA holder oss for narr
  * Klimaendringene skyldes et synkende antall pirater i verden
  * 9/11 – en insidejobb
  * Hvorfor Jorden beviselig er flat
  * Meteorologi en innbilt vitenskap – været styres av Gud
  Stavdal gjør også den fatale blunder å argumentere med skylappene på. Han ser nemlig bare to mulige alternativer: Evolusjon eller en skapelse utført av den kristne gud. Men han glemmer at det finnes tusenvis av andre skapelseshistorier eller forklaringer om hvordan universet og alt liv har oppstått. På hvilket grunnlag vil han velge ut hvilke som skal presenteres? Jeg ser for meg svært tykke lærebøker…
  Jeg undrer meg også over hva som ville være hensikten med å presentere alle ikke-verifiserbare og særdeles usannsynlige skapelseshypoteser? På hvilken måte vil det være en fordel for skoleelever å få høre om alle ideer mennesker har kokt sammen opp gjennom tidene? Ideer som Stavdal og de fleste andre selvsagt avviser som oppspinn, akkurat som andre religiøse avviser den kristne skapelse som oppspinn. Det finnes bare en objektiv og fruktbar måte å avgjøre hvilken informasjon skoleelever skal presenteres for, og det er den vitenskapelige metode. Man må se på den samlede mengde av dokumentasjon vi har samlet om de ulike ideene. Så langt er vel status at Big Bang/evolusjon har flere biblioteker fulle av bøker som dokumenterer bevis fra mangfoldige fagområder som alle peker mot samme konklusjon uten noen interne motsigelser, mens kreasjonisme kun kan slå i bordet med en bok skrevet av bronsealdermennesker for 2000 år siden hvor de legger frem sine subjektive og utestede ideer om hvordan universet ble skapt.
  Stavdal sier at kreasjonisme er en teori. Det er det på ingen måte. Den danner ingen falsifiserbare hypoteser som kan testes. Hvis Stavdal ser på kreasjonisme og evolusjon som to likeverdige vitenskapelige teorier, bør han gå tilbake til lærebøkene og sette seg inn i vitenskapelig metode og hvilke objektive kriterier vi bruker for å avgjøre sannheter om verden vi lever i.
  Ideen om at kreasjonisme skal læres til våre barn som et alternativ til evolusjon er også et nakkeskudd til hele ideen om at kunnskap og kritisk tenkning er viktig for å klare seg i samfunnet vi lever i. Det er en falliterklæring hvor man sier at “mine subjektive ideer er nøyaktig like verdifulle som den samlede kunnskap vi har kommet frem til gjennom årevis med forskning”. Man sier indirekte at det betyr egentlig ikke noe hva du lærer eller tror. Du kan gjerne tro at 2+2=5, fordi all viten er relativ og like verdifull. Ikke bry deg om hva lærerne forteller deg om platetektonikkteorien. Det er nøyaktig like verdifullt å tro at tsunamien i sørøstasia 2. juledag 2004 skyldes guds hevn mot homofile.
  Jeg kan ikke se et eneste fornuftig argument for å sidestille kreasjonisme med evolusjon i lærebøkene. Hvis Stavdal eller andre mener slike argumenter finnes, må de samtidig argumentere for hvorfor vi ikke da samtidig skal inkludere alle andre utestede og/eller motbeviste ideer som eksisterer parallellt med alt annet vi lærer bort.
  Is evolution merely a “theory”?
  http://www.religioustolerance.org/ev_stat.htm
  Bevis for at klimaforanindringene skyldes et synkende antall pirater
  http://www.venganza.org/about/open-letter/
  Intelligent Design
  http://skepdic.com/intelligentdesign.html
  Creationism and creation science
  http://skepdic.com/creation.html

  Reply
 2. Bjørn T. Dahl
  Bjørn T. Dahl says:

  Kjøre Gunnar R. Tjomlid.
  Jeg er redd for at du plumpa i det med begge beina denne gangen. Jeg kan ikke se for meg at noen noenlunde opplyst menneske i Norge seriøst mener at skapelsesberetningen har noen som helst vitenskapelig verdi, og at originalinnlegget rett og slett er dorging etter tilbakemeldinger.
  Jeg kan likevel benytte anledningen til i nevne at hvordan livet oppsto ikke er en del av evolusjonsteorien i det hele tatt. Evolusjonsteorien viser hvordan livet og artene har utviklet seg til sitt nåværende mangfold. Hvordan livet oppsto vil være læren om biogenesis, og det er ikke teorier som er like solide som evolusjonsteorien.
  Kreasjonismen er overhodet ikke en teori i vitenskapelig forstand, i det den er falsifisert sønder og sammen for lenge siden. Speiselt “young earth”-kreasjonismen der man faktisk mener at verden ble skapt for 6000 år siden som Bibelen sier.. Vi har årringer i trær som er eldre enn det…

  Reply
 3. Leisha Camden
  Leisha Camden says:

  Skolebøkene jeg selv brukte på 80-tallet og fram til de vi benytter i dag, gir, slik jeg oppfatter det, inntrykk
  Hva har dine subjektive oppfatninger med noe som helst å gjøre? De er selvsagt, i likhet med alle andre menneskers subjektive oppfatninger, totalt verdiløse i denne sammenhengen.
  er og blir det kun en teori. Teorien om at noe dødt ble til en levende eukaryote celle for noen milliarder år siden, som de neste milliarder av år ble til alt liv på jorda. Teorien.
  Men evolusjonsteorien har ingenting med dette å gjøre. Den sier ingenting om hvordan livet ble til. Jeg blir litt trist nå egentlig. Hvis du skal kritisere noe (samme på hvor sviktende grunnlag), synes du ikke at du i det minste bør ha en viss grunnleggende forståelse av det du kritiserer? Jeg håper at du ikke egentlig er lærer.
  Kan man gå så langt som å si at det er en tro som heter utviklingslæren – som bare er en tro fordi den er ikke vitenskapelig bevist – som står imot en annen tro som heter skapelsesberetningen?
  Jeg skulle virkelig gjerne ha visst hva som måtte til for at du skulle godta noe som vitenskapelig bevist … !!! Du er enten temmelig uvitende om evolusjonsteorien og det den har vært gjennom i sine 150 år, eller også vet du bedre enn dette men pusher en annen agenda. Uansett håper jeg som sagt at du ikke er lærer.

  Reply
 4. Gunnar R Tjomlid
  Gunnar R Tjomlid says:

  Bjørn:
  Som jeg skrev i et blogginnlegg hvor jeg henviste til denne saken (http://blog.tjomlid.com/?p=1706), så er jeg ikke sikker på om bloggforfatter faktisk mener det han her skriver, eller om han bare spiller Djevelens advokat for å fiske etter kommentarer. Men jeg valgte å anta det første for å kunne skrive et saklig svar. Hvis bloggforfatter IKKE mener det han skriver, så endrer ikke det verdien av mitt svar, fordi det er skrevet som et svar til bloggposten slik den faktisk står (uavhengig av forfatterens egentlige hensikt).
  Når det gjelder spørsmålet om evolusjon og abiogenese, så er det i og for seg riktig at evolusjonsteorien ikke dreier seg om livets opprinnelse. Likevel er dette kanskje en noenlunde kunstig differensiering (slik bl.a. PZ Myers påpeker), fordi de mekanismer som ledet frem til det første liv mest sannsynlig også baserte seg på evolusjonære prinsipper (på samme måter som vi bl.a. kan se i noen krystaller eller inorganiske molekyler).
  Når du likevel hevder at ikke et “noenlunde opplyst menneske i Norge seriøst mener at skapelsesberetningen har noen som helst vitenskapelig verdi”, så er du nok likevel naiv. Jeg kjenner mange mennesker som mener nettopp dette. Og mange av dem er høyst oppegående personer med god utdannelse. Jeg kjenner smarte folk som faktisk tror av hele sitt hjerte at jorden er bare 6000 år gammel og at historien om Noa og hans ark er historiske fakta. Problemet er at religion kan gjøre ellers fornuftige folk blinde når det gjelder akkurat denne ene tingen, og det er trist og skummelt.

  Reply
 5. Rune Stavdal
  Rune Stavdal says:

  Takk så langt for kommentarene!
  Utfordinger å ta tak i her, og noen kan jeg svare på litt senere, men lærerprat.no er neppe stedet for en lengre avhandling eller noen apologese fra meg.
  Jeg mener det er viktig å være kritisk til alt, og vil påstå at jeg er verken blåøyd eller ureflektert. Dersom innlegget kommuniserte et noe unyansert syn på livets tilblivelse og det deretter, skyldes det nok at intensjonen med blogginnlegget var å stille kritiske spørsmål til det etablerte, og selvsagt gripe leserens oppmerksomhet slik at det både provoserte og oppmuntret til respons.
  Personlig synes jeg ikke man skal gå til det skritt å inkludere ulike skapelsesberetninger i skolebøkene, men holde det til RLE-faget og presentere ulike syn gjerne i tverrfaglige opplegg.
  Samtidig stiller jeg meg spørrende til måten artiklene i skolebøkene uttrykker BIGBANG-teorien og utviklingslæra som vitenskaplige beviste absolutter.
  Skriver mer inngående senere.

  Reply
 6. Bjørn T.
  Bjørn T. says:

  Gunnar sa:
  “Når du likevel hevder at ikke et “noenlunde opplyst menneske i Norge seriøst mener at skapelsesberetningen har noen som helst vitenskapelig verdi”, så er du nok likevel naiv.”
  Jepp.. Jeg liker å leve i god tro. 😉

  Reply
 7. Gunnar R Tjomlid
  Gunnar R Tjomlid says:

  Rune:
  Utviklingslæren er et så dokumentert faktum som det nesten er mulig å oppnå. Etter 150 år med kritisk testing av ulike relevante hypoteser har man ennå ikke funnet en eneste ting som strider i mot denne teorien. Evolusjonsteorien er vesentlig mer “bevist” enn det meste annet vi tar for gitt, så det at religiøse mener at teorien ikke bør presenteres som et faktum, blir bare litt patetisk og viser at man egentlig ikke har forstått rekkevidden av teorien og hvordan den er dokumentert innenfor så mange ulike fagfelt at det er så godt som umulig at den kan være feil.
  Big-bang-teorien er vesentlig svakere, men likevel særdeles veldokumentert og per i dag den definitivt beste forklaringsmodellen vi har. Både fordeling av grunnstoffer i universet, universets utvidelse, matematiske modeller og ikke minst bakgrunnsstrålingen peker alle mot et Big-Bang i vår forhistorie.
  Men hvis du kan vise til et eneste argument mot at evolusjon må anses som et faktum, så tar jeg gjerne debatten 😉

  Reply
 8. Rune
  Rune says:

  Gunnar: Når du sier at utviklingslæren er et dokumentert faktum, regner jeg med du sikter til mikro-evolusjon og ikke makro-evolusjon, for det sistnenvte finnes det ikke et eneste bevis for.
  Mange forstår det slik at evolusjonisme bare er vitenskap, og kreasjonisme bare er tro, men dette er ikke riktig. For evolusjonisme er ikke en fysisk vitenskap der du observerer data og kommer fram til en hypotese for å forklare det du har observert. Det har seg slik at evolusjonisme ikke er noe mer fysisk vitenskap enn det er teologisk vitenskap. I virkeligheten er det historisk vitenskap. Du kommer med antakelser og gjetninger i håp om at din forklaring på gjenstanden du undersøker kanskje er den rette. Argumentasjonen i evolusjonismen tuftes i stor grad på historisk spekulasjon.
  Men når alt kommer til alt i debatten rundt kreasjonisme kontra evolusjon, må begge sider være ydmyke nok til å si at ingen har alle svarene.

  Reply
 9. Mads
  Mads says:

  Hei, eg er ein elev og kom over denne diskusjonen. Grunna av at eg er i ein samme diskusjon med nokre andre ungdomar. Eg er ein ateist og trur fult og heilt på vitenskapen og det eg har lært i naturfag timane eg har hatt på skulen. Dei ungdomane eg diskuterar med er kristne og trur på at jorda vart skapt av gud for ca. 6000 år sidan. Dei vil at skulen skal lære andre ungdomar denne teorien. Dette er eg svert i mot. Den teorien har så store bristar og ulogiske element i seg at dem ikkje held. Ein kan ikkje komme med teoriar om skapelsen frå ei skjønnliteratur bok.
  Men som tidligare sakt på sida har ingen av partane alle svara. Men vist lærara kjem med denne teorien i klasserommet kan ein forvente negative verknadar. grunna av at dette kan reknast som vranglære.
  Min gamle religions lærar var sterkt truande. Eg og han hadde diskusjonar i klasserommet nesten kvar time vi hadde han. Men som den gode læraren han var kunne han ikkje seie at evolusjonisme var sant. Men det var den teorien han trudde på. Ein må og tenke på at denne læraren var professor i mattematik og underviste i naturfag. Så mitt råd er. dykk kan forklare begge teoriane, med grunne av at ein legge alt fakta på borde. Ein forklara og vise begge sider med det fakta som eg har tilrådes. og deretter ha ein diskusjon i klasserommet om kva elevane synest er riktig.
  “Men det spørsmålet eg stille ofte til sterkt truande som drive me misjon er : trur du på ein hjøringa? det du kan få til svar er : Nei det er berre ei historie du har lest i ei bok… tenk på dette når dykk vurdera eit slikt vedtak.”

  Reply
 10. Bjørn T.
  Bjørn T. says:

  Rune: Som lærer bør du være klar over at det ikke er noe skille mellom “makro”- og “mikro”-evolusjon. Vi har ikke to sett med DNA, som er vår eneste bærer av genetisk informasjon. Det er ikke dermed noen barriærer mellom den ene og den andre. I tillegg er det du sier rent nonsens. Både “makro” og “mikro”-evousjon er observert, både i naturen og under kliniske forhold. Å stadig gjenta at “det finnes ikek bevis for makroevolusjon” gjør det ikke mer korrekt, det bare bekrefter at du er ignorant og uttaler deg om ting du ikke ønsker å vite noe om.

  Jeg er helt enig i at ikke vitenskapen sitter med alle svarene, i alle fall ikek ennå, men kreasjonismen sitter ikke med noen svar, kun dogme, propaganda og svada. Kreasjonisme er ikke en gang en teori, den er knapt nok en dårlig hypotese, og det som kan kalles hypotese i den er allerede falsifisert sønder og sammen. Jeg er enig i å stille kritiske spørsmål til det etablerte. Det er derfor vi _vet_ at kreasjonisme er nonsens.

  Vitenskapens største styrke er at den kontinuerlig jobber for å luke ut det som er feil og ukorrekt. Vitenskapen jobber derfor mot sannhet, ikke mot dogme, i motsening til dine bakstreverske forsøk på å fordumme befolkningen.

  Reply
 11. tenklitt
  tenklitt says:

  Hei 🙂

  På samme måte som skolen presenterer for eksempel gravitasjons teorien som en vedtatt sannhet, bør også skolen presentere utviklingslæren som en sannhet. Vi må forholde oss til de gjeldende svarene vi har, og lære dette til kommende generasjoner. Dette er etter mitt syn det eneste riktige. Å presentere kreasjonismen som utelukket er fortalt om i en 2000 år gammel bok, klarer jeg ikke helt se hvordan man kan sidestille med 150 år med forskning. Dessuten, den bibelske kreasjonismen er jo hva vi tror på “her om kring” vi har jo flere store religioner i verden.. Burde man da lære barna inngående om alle religioner?

  Nei, lær barna løst om prinsippene bak religionene vi har – helt fint. Men fortsett å skille mellom sannhet, og tro. 🙂

  Reply
 12. Rune Stavdal
  Rune Stavdal says:

  Svart-hvitt holdninger i forhold til å presentere teorier, er alltid et dårlig trekk. Når det gjelder evolusjon vs. skapelse, gjelder dette prinsippet i stort monn.

  Kjell Tveter har skrevet boka: LIVET – SKAPELSE ELLER TILFELDIGHET? som har vitenskaplige argumenter som kan tyde på en designer fremfor tilfeldighetenes gang i livets tilblivelse.

  Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *