Visualisering mangedobler læringsutbyttet

Skal man veilede elevene i læringsarbeidet i klasserommet, er det viktig å skape god oversikt samtidig som man reduserer interaksjonstiden til et minimum. Effektiv muntlig veiledning med en godt innlært “ros – veiledning – gå videre” -strategi, reduserer interaksjonstiden fra 3-4 minutter til mellom 15 – 45 sekunder. Stiller eleven spørsmål, passerer du fort minuttet, og dette forværres ved at lærere ofte har en tendens til å skli ut i snakksalighet. Samtidig tar det bare ti sekunder å miste klassen. Siden vi ønsker å mangedoble elevenes læringsutbytte og redusere interaksjonstiden med hver elev, vil å benytte seg av trinnvise visualiseringsplaner være svært gunstig, og dette kan du lese mer om her.

Visuelle læringsplaner

Det klassiske “tavleeksempelet” viser ofte det endelige produktet fremfor en støttende, trinnvis, visuell framstilling. For sterke elever, spiller det liten rolle om de kun sitter med et ferdigtygd helhetsbilde av problemstillingen, men for de faglig svake elevene er dette katastrofalt. De har ingen mulighet til å se framgangsmåten eller å følge veien fra start til slutt. En visualisering må hele tiden gi svaret på spørsmålet: “Hva er det neste jeg skal gjøre?” Man kan forestille seg at en visualiseringsplan er en plan som viser fremgangsmåten, hvordan noe bygges opp, f.eks. en regneoppgave i matte, en setning, et avsnitt, en fortelling eller å bygge en krakk. Når du lager en slik visuell læringsplan, så er den primært for elevene. Om den ikke hjelper eleven til å lære, er den uansett bortimot bortkastet. Og skulle din visuelle læringsplan ikke fungere, så faller eleven tilbake på din verbale veiledning, og når en trengende elev får din oppmerksomhet, vil hun/han komme til å forsøke og beholde den. Samtidig er en slik plan ingen erstatning for undervisning. Du involverer elevene i elevaktive læringssituasjoner gjennom et bredt og variert metode og struktur-repertoar.

VLP (visuell læringsplan) reduserer veiledningstiden per elev

Når læreren hjelper en elev i en arbeidsøkt, øker støynivået betraktelg i løpet av bare ti sekunder. Det er derfor nødvendig å kunne gi hjelpen som trengs klart og tydelig på mindre enn ti sekunder. For at dette skal gå an, må din forklaring være ferdiglaget, og ord må erstattes med bilder og illustrasjoner. Ved hjelp av tilstrekkelig grafiske framstillinger, kan læreren peke på det kritiske punktet, og gå videre.
Holder man på med matematikk, sier man kanskje noe i denne retningen: “Se på steg fire på tavla. Det er det du holder på med nå. Gjør flere oppgaver til det steget. Jeg kommer tilbake om et minutt, og da går vi til steg fem.” Den neste utfordringer er å veilede eleven på en slik måte at det alltid er nok å gjøre til du kommer tilbake.

De hjelpeløse håndsopprekkerne får raskt abstinens om du plutselig forsvinner fra dem lengre enn før. For å hjelpe dem i prosessen mot større selvstendighet, må du gi dem en erstatning. En visuell plan vil fungere som en erstatning for din konstante, fysikse tilstedeværelse, for en VLP forteller eleven det neste han skal gjøre mens du er borte. På en systematisk måte erstatter du uønsket atferd med ønsket atferd. Den ønskede atferden er selvstendig arbeid.

Ved å kombinere en VLP med effektiv muntlig veiledning, gis du muligheten til å tilby langt større oppmerksomhet til flere i klassen, og positiv respons gis når den enkelte har klart å følge veiledningen og planen. Elevene lærer fort at de faktisk får lærers oppmerksomhet når de gjør et forsøk på å jobbe med stoffet, og langt mindre om de sløver.

VLP reduserer elevens prestasjonsangst

Det at elevene til enhver tid kan kikke opp på tavla og se det neste de skal gjøre, har preventiv effekt på prestasjonsangst. Istedenfor å rekke opp hånda hver gang de er usikre på hva de skal gjøre, kan de se opp og få svaret. Fokuset dreier seg mot læringsaktiviteten fremfor å unngå og forsøke selv. Og når de i tillegg får lærerens oppmerksomhet så sant de selv tar initiativ i arbeidet, er avvendingsprosessen fra lært hjelpeløshet i gang – de hjelpeløse håndsopprekkerne vil gradvis lære å ansvar for egen læring.

Et Lego-eksempel

Prinsippet i VLPer er som nevnt å få frem hvert steg fram mot det elevene skal lære. For å få et litt annerledes perspektiv på den visuelle dimensjonen i læring, trenger vi ikke gå lengre enn til Lego. Kjøper man f.eks. en legobil, er det et bilde på utsiden av boksen slik den ser ut ferdigbygget. Den er helt perfekt! Slik er ofte lærerens tavleeksempel. Men du vet at så snart du gir legoboksen til en unge, så åpner hun den for å se hva som er inni. Og riktignok, der finner hun en instruksjon for hvordan man setter bilen sammen. Produsenten vet at dersom tegningen er så dårlig at det alltid må en voksen til for å bygge en slik legobil, så vil ungen bli utålmodig og lei og kanskje ikke ønske seg en slik senere. Derfor har Lego forsikret seg om å lage en instruksjon som viser hvert steg i prosessen – ungen får vite hva som er det neste steget, og det uten ord, kun bilder.

Lego

Noen ulike typer VLPer

Bildeserier fungerer ofte best når læringsmålet lett lar seg stykke opp i en stegvis prosess eller en form for fysisk aktivitet.

Oversikter av ulike slag forteller også eleven hva som er det neste gjøremålet i en prosess. En oversikt har til hensikt å presentere flere punkter eller begreper som skal forme en idè. Et slikt begrepsrammeverk er ofte nødvendig når elever skal lære å for eksempel skrive en fortelling eller en artikkel.

Grafiske organisatorer

En grafisk organisator innehar en kombinasjon av en oversikt og grafiske elementer. Et idèkart viser eksempelvis hvordan man kan organisere en idè der man ser sammenhengen mellom hovedidèene og de underordnede idèene.

Det finnes et haugtall ulike typer grafiske organisatorer. Istedenfor å legge ut om dem her, presenterer jeg heller noen få gode lenker og forslag til litteratur om emnet.

Bøker:

* Nancy Marqulies, Mapping Inner Space: Learning and Teaching Visual Mapping
* Joyce Wycoff, Mind Mapping
* Tony and Barry Buzan, The Mind Map Book
* Tony Buzan, Use Both Sides of the Brain

Internettsider:

* Ed-helper.com – nedlastbare grafiske organisatorer i pdf og Word- format.
* eduplace.com – nedlastbare grafiske organisatorere i pdf-format

Les innleggene som hører til dette innlegget:

* Klasseromsledelse – utnytt nærhet
* Avvende lært hjelpeløsheet
* Verbale tilbakemeldinger i veiledningsarbeid
* Klasseromsledelse – å lære ved å gjøre
* Klasseromsledelse: Å skape motivasjon